ZDRAVIE-HYGIENA-EKOLOGIA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Nakupny a reklamacny poriadok

JASMIN shop - ON LINE > Obchodné podmienky a GDPR

Nákup v internetovom obchodíku JASMÍN môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Nákupný a reklamačný poriadok

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre nákup v internetovom obchode JASMÍN s URL adresou http://www.jasmin.sk. Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi DODÁVATEĽOM ( fa. Jana Beňová, Mayerova 27, 914 01 Trenč.Teplá, zap. v ŽR na OÚ Trenčín spis.č.ŽO-95/02798 reg.č.:1137/95) a kupujúcim alebo návštevníkom ( ďalej len ZAKAZNÍK, SPOTREBITEĽ ) internetového obchodu JASMIN.

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom www.jasmin.sk
- písomnou formou:
- e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop)
- poštou
- telefonicky

Takáto objednávka je považovaná za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako "Zmluva uzavieraná na diaľku" podľa § 9 uvedeného zákona.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo číslo mobil, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona a nariadenia EP a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) spracovane a použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky, bude táto objednávka zaevidovaná v informačnom a účtovnom systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Spôsob dodania objednaného tovaru :

Dodanie objednaného tovaru je možné vykonať nasledujúcimi spôsobomi :
- dobierka Sl.pošta
- dobierka prepravnou službou

Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Termín dodávky alebo odberu tovaru je od 2 do 5 dní od dátumu overenia objednávky /pri tovaroch, ktoré sú na skladových zásobách sa termín dodania často skracuje na 2 až 3 pracovných dní/.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené na www.jasmin.sk alebo v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spôsob dopravy - dobierky si zvolí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie.
3. Výška nákladov na dopravu- poštovné-dobierka  bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne je uvedená v objednávkovom formulári. Zmluvné strany sa môžu ešte pred odoslaním tovaru dohodnúť na inom, výhodnejšom spôsobe dopravy, vždy však overiteľným spôsobom, najlepšie písomnou formou /e-mailom/.

4. Platenie za objednaný tovar je možné uskutočniť nasledujúcim spôsobom :
. dobierkou Sl.pošta / kurierska služba
. platbou preddavkovej faktúry
- poštovou poukážkovu pri preberaní tovaru

Platba na dobierku sa realizuje pri predaji fyzickým osobám, zákazníkom, podnikateľským subjektom a iným osobám -/ nezaregistrovaným zákazníkom, alebo pri jednorázovom obchode/

Zákazník zaplatí vypočítanú sumu kurierovi, alebo inej na tento účel určenej osobe (Sl.pošte), ktorá mu tovar doručila v hotovosti. Táto osoba je povinná zákazníkovi vystaviť doklad o vykonanej platbe. Týmto je platba považovaná za uskutočnenú.
Platba prostredníctvom preddavkovej faktúty sa využíva len v prípadoch, kedy zákazník nie je schopný (alebo ochotný) vykonať platbu na dobierku. V takom prípade bude zákazníkovi po objednaní tovaru zaslaná preddavková faktúra elektronickou cestou a po jej uhradení bude expedovaný tovar. Preddavková faktúra sa považuje za uhradenú po pripísaní stanovenej sumy na účet dodávateľa. Spolu s expedovaným tovarom zašle dodávateľ odberateľovi originál preddavkovej faktúry a tiež originál faktúry.

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní objednaného tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "Zápis o škode na zásielke". Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru :

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Na odstúpenie od zmluvy môže využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

Od zmluvy nie je možné odstúpiť pokiaľ sa jedná o tovar vytvorený, vyrobený, alebo dovezený podľa individuálnych požiadávok zakazníka (spotrebiteľa), ďalej pokiaľ sa jedná už o zakazníkom použité, alebo rozbalené jednorazové produkty, hygienický tovar, doplnky stravy a výživy alebo o tovar osobnej spotreby a hygiény, alebo ak sa jedná o produkt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

Záruka a servis

1. Záručná doba je uvedená výrobcom, alebo dovozcom na každom výrobku. Kozmetické výrobky a aromaterapeutické prípravky je potrebné skladovať v chlade do 20°C, nevystavovať ich slnečnému alebo tepelnému žiareniu.

2. Do záručnej opravy ( výmeny ) nebude prijatý najmä tovar
a) poškodený živlami ako je voda, oheň, blesk a pod.
b) s prešlou záručnou dobou v deň predloženia ( doručenia ) tovaru na reklamáciu
c) mechanicky poškodený tovar ( roztrhnutý, prerezaný, prepálený a pod.)
d) poškodený pri preprave ( tieto škody je potrebné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru )
e) tovar poškodený nesprávnym používaním v rozpore s návodom k použitiu a pod.
f) tovar poškodený neodborným zásahom.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 05.05. 2014.

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.jasmin.sk ako neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na poškodenie tovaru, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:
k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.


Prevádzkovateľom JASMIN ... aby vaše JA pookrialo - internetového obchodíka s prírodnými regeneračnými prípravkami Energy, vitamínmi a doplnkami výživy, Restore, SimpleGreen a Rubbermaid výrobkami je firma JANA BEŇOVÁ, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 33912513, DRČ:1031639268, zap. v ŽR na OÚ Trenčín  spis.č.ŽO-95/02798 reg.č.:1137/95, mob.: 0905 641 089, info@jasmin.sk
Upozornenie: ... aby Vaše Ja pookrialo je registrovaným duševným a obchodným vlastníctvom firmy.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky